Bitillsyn

Aktuell Information om bisjukdomar och om bitillsyningsmännens verksamhet i Dalarna finns på följande länk till Länsstyrelsen i Dalarna

Amerikansk yngelröta sprider sig. Den finns nu ganska frekvent i Örebro och Värmland och i begränsad omfattning i Dalarna (Hedmora)

Orsakerna är att smittade samhällen har sålts och flyttats utan besiktning. Gamla besudlade biredskap har sålts vidare trots att de skall brännas eller saneras enligt bitillsyningsmannens anvisningar. Många biägare har underlåtit att rapportera uppställningsplatser till Länsstyrelsen. Därmed försvåras saneringsarbetet!
Du som skaffar bin måste tänka på följande:

  • Kräv att alla samhällen skall vara besiktigade och fria från yngelröta
  • Köp aldrig gamla grejer utan att du är säker på att de är fria från smitta
  • Anmäl alltid bigårdens uppställningsplats till Länsstyrelsen. Eventuella ändringar skall därefter rapporteras, antingen via webben eller via blankett

Varroakvalstret är på frammarsch och finns nu i stort i sett hela länet. Kvar i zon 2 (”Övervakning”) är bara Älvdalens kommun. Vi uppmanar alla biodlare att hålla koll på nedfallet. Ni som har nätbottnar kan enkelt placera en pappskiva under nätet. Har man täta bottnar kan man skjuta in ett varroagaller genom flustret. Behandling med oxalsyra på senhösten rekommenderas. Då får man svart på vitt.

Läs mer om bekämpning av varroakvalster här =>

Nya bestämmelser för bisjukdomar

Jordbruksverket har infört nya bestämmelser för bisjukdomar. Om en bigård befinns vara smittad med amerikansk yngelröta upprättas ett skyddsområde med  3 km radie. I områden som är hårt drabbade av yngelröta införs övervakningsområden. För att flytta bisamhällen från sådana områden måste man ha tillstånd av bitillsyningsmannen.

Läs mera på följande länk till Jordbruksverket