Bitillsyn

Aktuell Information om bisjukdomar och om bitillsyningsmännens verksamhet i Dalarna finns på följande länk till Länsstyrelsen i Dalarna

Amerikansk yngelröta sprider sig. Den finns nu ganska frekvent i Örebro och Värmland och i begränsad omfattning i Dalarna (Hedmora)

Orsakerna är att smittade samhällen har sålts och flyttats utan besiktning. Gamla besudlade biredskap har sålts vidare trots att de skall brännas eller saneras enligt bitillsyningsmannens anvisningar. Många biägare har underlåtit att rapportera uppställningsplatser till Länsstyrelsen. Därmed försvåras saneringsarbetet!
Du som skaffar bin måste tänka på följande:

  • Kräv att alla samhällen skall vara besiktigade och fria från yngelröta
  • Köp aldrig gamla grejer utan att du är säker på att de är fria från smitta
  • Anmäl alltid bigårdens uppställningsplats till Länsstyrelsen. Anmälan skall förnyas vart 3:e år.

Varroakvalstret är på frammarsch och finns nu i stort i sett hela länet. Kvar i zon 2 (”Övervakning”) är bara Älvdalens kommun och två församlingar i respektive Mora och Vansbro kommuner. Vi uppmanar alla biodlare i berörda områden att hålla koll på nedfallet. Ni som har nätbottnar kan enkelt placera en pappskiva under nätet. Har man täta bottnar kan man skjuta in ett varroagaller genom flustret. Behandling med oxalsyra på senhösten rekommenderas. Då får man svart på vitt.

Läs mer om bekämpning av varroakvalster här =>

Nya bestämmelser för bisjukdomar 2019

Jordbruksverket avser att införa nya bestämmelser för bisjukdomar. Om en bigård befinns vara smittad med amerikansk yngelröta upprättas ett skyddsområde med  3 km radie.  Om man vill flytta ett bisamhälle måste man försäkra sig om att det inte står inom ett skyddsområde. I sådant fall får man flytta utan tillstånd över eventuella församlingsgränser. I områden som är hårt drabbade av yngelröta införs övervakningsområden. Då måste man ha tillstånd av bitillsyningsmannen för att flytta sina bin.

Läs mera på följande länk till Jordbruksverket